شرح خدماتشرکت / پروژهردیف
 بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل متحرک 1
 بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل سقفی 2
 بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل برجی یا تاور 3
 ارائه ی دوره ی آموزشی ریگری و سیم بکسل اندازی 4
 ارائه ی دوره ی آموزشی اپراتوری جرثقیل متحرک 5
آموزشگاه آکاتکدوره آموزش اپراتور جرثقیل های برجی بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای با دیپلم مهارت 6
آموزشگاه آکاتکدوره آموزش اپراتور جرثقیل های سقفی بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای با دیپلم مهارت 7