آموزش اپراتوری ، ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک
تقویم آموزشی سه ماهه اول سال 1395

تاریخ اجرا

 

مدت (ساعت)

واجدین شرایط

شرح دوره

ردیف

 

17 و 18 خرداد

 12 و 13 اردیبهشت

16

مسئولین ایمنی / اپراتورهای

جرثقیل

اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل متحرک

1

10و 11 خرداد

24 و 25 فروردین

29 و 30 فروردین

16

اپراتور و

 کمک اپراتورهای جرثقیل

اصول ریگری و سیم بکسل اندازی

2

 

24 و 25 خرداد

28و29 اردیبهشت

16

مسئولین ایمنی / اپراتورهای

جرثقیل

اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل برجی

 

 

4 و 5 خرداد

16

اپراتورها /بازرسین

سوپروایزرها

بازرسی فنی جرثقیل     سطح 1

4

 

6و 7 اردیبهشت

20و 21 اردیبهشت

16

مسئولین ایمنی / اپراتورهای

جرثقیل

اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل های سقفی

 

 

30 و 31 خرداد

16

بازرسین فنی / مسئولین ایمنی

بازرسی فنی جرثقیل سطح 2

6

معرفی دوره های آموزشی شرکت آکاتک در زمینه ی جرثقیل و ریگری

1-ریگری وسیم بکسل اندازی جرثقیل              16ساعت

2-اصول ایمنی واپراتوری جرثقیل متحرک          16ساعت

3-بازرسی فنی جرثقیل سطح1                      16ساعت

4-بازرسی فنی جرثقیل سطح2                      16 ساعت

5-ایمنی واپراتوری جرثقیل های  سقفی             16 ساعت

16- ایمنی واپراتوری جرثقیل های  برجی           16 ساعت

این دوره ها در محل کارگاه مشتری و در آموزشگاه این شرکت برگزار می گردد. امکانات اسکان کارآموزان وجود دارد.

افرادی که با موفقیت دوره های آموزشی را طی نمایند ،گواهی آموزشی با تایید سازمان استاندارد و یا فنی وحرفه ای دریافت می نمایند