رویه درخواست و اجرای بازرسی فنی تجهیزات و بالا برها

1-    اعلام نیاز توسط مشتری و تکمیل و ارسال فرم درخواست بازرسی

2-    اعلام تعرفه از طرف شرکت و توافق در خصوص قیمت و مسایل قراردادی

3-    تعیین زمان بازرسی توسط شرکت و توافق با مشتری

4-    انجام بازرسی مرحله اول  + تست باربرداری

5-    اعلام مغایرت های احتمالی در بازرسی مرحله اول

( در صورت نداشتن مغایرت گواهی سلامت صادر می شود .)

6-    انجام اقدامات اصلاحی مشخص شده در بازرسی اول توسط مشتری

7-    درخواست مشتری جهت بازرسی مرحله دوم

8-    انجام بازرسی مرحله دوم و تائید رفع مغایرت ها

9-    صدور گواهی سلامت