مشتری محترم

جهت درخواست بازرسی تجهیزات بالابر و جرثقیل ها لطفا فرم پیوست را تکمیل نموده و به نمابر

03152467575  

یا 09393355060

ارسال فرمائید

اصول محرمانگی و رازداری شرکت

يادآوري هاي مهم :

1- آمار و اطلاعات بدست آمده همواره بعنــــوان امانت و اسرار حرفه ای تلقی شده و صرفاً در جهت ایفاء وظایف بکار گرفته می شود

و از آن به هیچوجه در جهت منافع شخصی، گروهی و یا اضرار به غیر استفاده نشده و از افشاء آن جز در مواردی که در قانون احصاء گردیده است، خودداری میگردد.

2-كليه كاركنان و بازرسان  اطلاعاتی را کـه درباره کارفـرمـايان و پیمانکاران بدست می آورند محرمانه تلقی میکنند.

این امر حتی پس از خاتمه بازرسي و خاتمه ارتباط بازرس با کارفرمايان نیز ادامه می یابد.

3- اطلاعات بدست آمده در جريان بازرسي مربوط به کارفرما و پیمانکار  همواره محرمانه محسوب می شود و بازرس مجاز به افشای آن نیست ،

مگر آنکه مجوز کارفرما توسط مدير بازرسی دریافت شود یا الزامات قانونی یا حرفه ای ، ارائه آن اطلاعات را  ایجاب کند.

4- مدير بازرسی همواره  اطمینان می یابد که کارمندان و بازرسان حوزه خود ، اصل رازداری را رعایت می کنند.

 

 

   اصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه سازمان را ملزم می کند که از اطلاعات گردآوری شده به نحوی مناسب حفاظت کند ،

اطلاعات مزبور را درجهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده نکند و چنان نیز رفتار ننماید که گوئی از این گونه اطلاعات استفاده می کند.

 

 

 درخواست بازرسی فنی