1. جداول باربرداری جرثقیل های قدیمی
  2.  بیش از 240 جدول باربرداری برای انواع جرثقیل
  3.  جداول باربرداری جرثقیل های تادانو از 8 تا 160 تن

upload/1391/04/19/takwduz.gif

جداول باربرداری جرثقیل های قدیمی


upload/1391/04/19/aewzeao.jpg

جداول باربرداری برای بیشتر از 240 نوع جرثقیل متحرک